Niedziela 20.01.2019

AKTUALNOŚCI

Protokół z przeprowadzonego wyboru oferty w postępowaniu

 

 

protokol.pdf

 

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

 

Nazwa firmy                                                                                                                                                                         Wągrowiec, 26.09.2018 r.

Powiat Wągrowiecki

62-100 Wągrowiec

ul. Kościuszki 15

tel.672680500
fax.672627888
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wągrowiecki

62-100 Wągrowiec

ul. Kościuszki 15

NIP: 766-196-31-01, REGON: 570799496

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Janowieckiej 22 w Wągrowcu

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            Remont elewacji budynku polegający na:

            - oczyszczeniu i usunięciu starej warstwy elewacyjnej;

      - ocenie szczepności istniejącej warstwy tynku z murem;

- uzupełnienie tynków;

- gruntowanie podłoży;

- warstwa wierzchnia;

- okna – usunięcie starych warstw farby i malowanie

3.         Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sosw@post.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: SOSW ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec do dnia 10.10.2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej
niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  12.10.2018 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie SOSW ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
oraz na stronie internetowej pod adresem www.sosw.edupage.org

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sosw.edupage.org

 

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100% 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sosw.edupage.org

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ewa Kemnitz pod numerem telefonu 509 178 948.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. formularz_oferty(1).doc
 2. kosztorys_slepy.docx

                                                                                                         

 

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  62-100 Wągrowiec
  Ośrodek - ul. Kcyńska 48
  Szkoła - ul. Janowiecka 22

 • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
  Szkoła tel.672622445