Nawigacja

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadeczeń Socjalnych

REGULAMIN

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Wągrowcu.

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zwany dalej „Regulaminem” został wypracowany na podstawie:
a) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 23 maja 1991 . z związkach zawodowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.167, z późn. zm.),
c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. nr 43 poz. 349 z późn. zm.),
d) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 z późn. zm. ) .
2. Regulamin określa zasady tworzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, zakres osób uprawnionych do korzystania ze Świadczeń i pomocy, cele, na które przeznacza się środki oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu.
§ 2
1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.
2. Przeznaczenie i wysokość pomocy z Funduszu dla osób uprawnionych uzależnia się od wysokości posiadanych środków z odpisu podstawowego w danym roku kalendarzowym oraz od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku pomocy mieszkaniowej od warunków mieszkaniowych.
3. Osoba uprawniona do otrzymania świadczeń z ZFŚS jest zobowiązana do przedstawienia odpowiednich dokumentów, które pozwoliłyby na zapoznanie się z sytuacja życiowa, rodzinną i materialną.
§ 3
1. Środkami Funduszu administruje pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w ośrodku po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, która ma uprawnienia doradcze.
2. Komisja Socjalna powoływana jest odrębnym pismem Dyrektora.
3. W skład Komisji Socjalnej wchodzą po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych działających na terenie ośrodka oraz po jednym przedstawicielu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów. W pracach Komisji bierze udział ponadto prezes Ogniska ZNP w celu dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust.1.
4. Po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej decyzję w przedmiocie przyznawania świadczenia bądź odmowy jego przyznania podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
II. Źródła tworzenia Funduszu.
§ 4
1. Podstawą do prowadzenia zakładowej działalności socjalnej jest Regulamin.
2. Działalność socjalna jest prowadzona w oparciu o zatwierdzony roczny plan rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1).
3. Roczny plan rzeczowo-finansowy podziału środków ustala i zatwierdza pracodawca po konsultacji z Komisję Socjalną i uzgodnieniu ze związkami Zawodowymi.
4. Fundusz tworzy się z:
a) odpisu w wysokości 37% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą dla pracowników administracji i obsługi oraz dla emerytów i rencistów,
b) iloczynu planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymian zatrudnienia) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 art. 3 ustawy karta Nauczyciela,
c) odpisu w wysokości 5 % pobieranych świadczeń emerytalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
d) odpisu w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego , o którym mowa w ust. 4 lit. a, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki,
e) odsetek naliczonych od udzielonych pożyczek,
f) kwot uzyskanych ze spłat udzielonych pożyczek,
g) odsetek bankowych.
III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
§ 5
1. Ze środków Funduszu korzystać mogą:
a) pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz od wymiaru czasu pracy
b) emeryci, renciści; osoby na świadczeniach przedemerytalnych i kompensacyjnych,
c) członkowie rodzin pracowników,
2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 1 c są:
a) współmałżonkowie ,
b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka , do lat 18-stu, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej,
c) osoby wymienione w pkt. 2 b niezdolne do żadnej pracy bez względu na wiek ( wymagane są dokumenty poświadczające niezdolność do pracy),
d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu według zasad ujętych w punkcie 2 a – c.
IV. Zasady przeznaczania i przyznawania środków Funduszu na poszczególne cele.
§ 6
1. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej i mieszkaniowej. Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności określa się w rocznym planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy.
2. Środki Funduszu związane z finansowaniem działalności socjalnej przeznacza się na:
a) świadczenia urlopowe wypłacane nauczycielom w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a KN),
b) dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasów pod gruszą dla osób uprawnionych wymienionych w § 5 pkt. 1 a - b (załącznik nr 3),
c) dofinansowanie lub finansowanie zbiorowego uczestnictwa osób uprawnionych wymienionych w § 5 pkt. 1 a - c w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez pracodawcę,
d) pomoc finansową związaną ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym,
e) świadczenie finansowe lub rzeczowe dla dzieci pracowników z okazji świąt lub Dnia Dziecka, dotyczy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 16 lat
f) pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (załącznik nr 2),
g) finansowe zapomogi losowe udzielane w wypadku zdarzeń losowych takich jak: klęski żywiołowe, znaczne zalanie mieszkania, pożar, długotrwała lub ciężka choroba, zgon pracownika, współmałżonka czy dziecka pracownika ( wymagany jest protokół z firmy ubezpieczeniowej, zaświadczenie lekarskie a w przypadku zgonu – akt zgonu) ( załącznik nr 2),
h) dopłata do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, nie częściej niż 1 raz na 2 lata
i) inne formy działalności socjalnej , zaplanowane na dany rok w rocznym planie finansowo-księgowym.
3. Środki Funduszu dotyczące działalności mieszkaniowej przeznacza się na finansowanie w formie pożyczek pieniężnych potrzeb osób uprawnionych wymienionych w § 5 pkt. 1 a – b w zakresie:
a) remont i modernizację mieszkań i domów, 4. Pożyczka na remont i modernizację mieszkania lub domu może być udzielona raz na 2 lata pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki na ten cel. Wymóg powyższy nie obowiązuje w sytuacjach losowych. W wypadku zatrudnienia kilku osób z rodziny, zamieszkujących w tym samym lokalu i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, pożyczka na remont i modernizację może być przyznana każdej z nich. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 2%. 5. Wysokość pożyczek na cele mieszkaniowe jest ustalana corocznie przez dyrektora w konsultacji z Komisją Socjalną i w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w zależności od środków Funduszu przeznaczonych w danym roku na ten cel. 6. Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia dwóch osób - pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zatrudnionych na umowie na czas nieokreślony.
7. Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa podanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 8. O kolejności przyznawania pożyczki mieszkaniowej decyduje data wpływu wniosku o pożyczkę. 9. W przypadku pożyczki na cele mieszkaniowe maksymalny okres spłaty ustala się na 2 lata. Krótszy okres spłaty będzie rozpatrywany indywidualnie, przy zachowaniu prawa do ubiegania się o kolejną pożyczkę z upływem 2 lat od daty uzyskania poprzedniej. 10. Ustalone w umowie wysokości rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, łącznie z otrzymanymi nagrodami, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami rehabilitacyjnymi. 11. Pożyczkobiorcy będący emerytami lub rencistami zobowiązani są do spłacania miesięcznych rat w kasie SOSW lub na konto bankowe ośrodka podane w umowie. 12. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po dacie podpisania umowy. 13. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 14. W przypadku zdarzeń losowych pożyczkobiorca może ubiegać się o wydłużenie spłaty pożyczki. 15. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach pracodawca, po konsultacji z Komisją Socjalną i uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi może umorzyć w całości lub w części nie spłaconą pożyczkę. 16. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki podlega umorzeniu spłaty. 17. Rozwiązanie umowy o pracę z pożyczkobiorcą nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej umowy, chyba, że pożyczkobiorca wyrazi zgodę na zmianę warunków. § 7
Zasady przyznawania świadczeń:
1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
2. Świadczenia, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli i świadczeń należnych wszystkim parownikom i emerytom ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. W przypadku zbiorowego uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych , podstawą do wypłacenia świadczenia jest wpis na listę uczestników.
3. Wnioski są rozpatrywane, a świadczenia wypłacane zgodnie z harmonogramem zawartym w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
4. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi średni miesięczny dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu o dochodach złożonego przez pracownika, (załącznik nr 4).
4. Podstawą ustalenia średniego dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny są łączne dochody brutto wszystkich członków rodziny wymienionych w Oświadczeniu pracownika , wykazane w zeznaniach podatkowych za rok poprzedni. W przypadku znacznego pogorszenia się dochodów w stosunku do poprzedniego roku
dopuszcza się indywidualne ustalenie średniego dochodu na podstawie zarobków z okresu po pogorszeniu się statusu materialnego.
5. Osoby które nie złożą oświadczenia o dochodach traktowane są jako osoby o najwyższym dochodzie przypadającym na jednego członka rodziny.
6. Kwota bazowa świadczenia ustalona jest przez pracodawcę po konsultacji z Komisją Socjalną i uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
7. Kwota dofinansowania dla pracownika, emeryta, rencisty czy osoby na świadczeniu przedemerytalnym lub kompensacyjnym ustalona jest na podstawie kwoty bazowej świadczenia oraz tabeli uwzględniającej kryterium dochodowe (załącznik nr 5). Tabela może być aktualizowana.
8. Świadczenia dla członków rodzin pracowników wynoszą 30 % kwoty przeznaczonej na osobę uprawnioną. Członkowie rodzin pracowników mają uprawnienia do dofinansowania form wymienionych w paragrafie 6, pkt. 2, ppkt. c.
§ 8
1. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. Osoba uprawniona, która nie otrzyma świadczenia nie ma prawa odwoływania się.
2. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu pracodawca sporządza uzasadnienie tej decyzji na piśmie i doręcza zainteresowanemu.
V. Postanowienie końcowe
§ 9
1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym według zasad określonych odrębnymi przepisami. Niewykorzystane w danym roku środki przechodzą na rok następny.
2. Na podstawie wniosków pracowników zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez pracodawcę po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.
3. Dokumentacja związana z działalnością ZFŚS:
a) regulamin
b) roczne plany rzeczowo-finansowe
c) dokumentacja finansowa związana z przyznawaniem świadczeń.
§ 10
1. Przy przyznawaniu świadczeń w ramach działalności socjalnej bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności osoby dotknięte wypadkami losowymi i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc regulamin poprzednio obowiązujący.
Załączniki:
Nr 1 - Plan rzeczowo finansowy SFŚS,
Nr 2 - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej,
Nr 3 - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego we własnym zakresie – wczasy pod gruszą,
Nr 4 - Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowych z SFŚS,
Nr 5 - Tabela dopłat, wysokości pomocy finansowej, wysokości wczasów pod gruszą, przedziałów dochodowych,
Nr 6 - Podanie o przyznanie pożyczki mieszkaniowej,
Nr 7 - Umowa o pożyczkę mieszkaniową.
Uzgodniono ze związkami zawodowymi:………………………………………………
( data i podpis Przedstawiciela Związków Zawodowych)
…………………………………………………….

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
    62-100 Wągrowiec
    Ośrodek - ul. Kcyńska 48
    Szkoła - ul. Janowiecka 22

  • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
    Szkoła tel.672622445